United by Numbers:
The National Lottery at 25

UK artist, David Mach RA, has created a piece of artwork bringing together 25 people, icons and projects to celebrate The National Lottery's 25th birthday.

From Idris Elba, to the Kelpies, to James Nesbitt and Tanni Grey-Thompson, click ‘explore’ to discover The National Lottery story behind each of these national treasures…

Pen-blwydd 25
Mlynedd y Loteri Genedlaethol

Mae David Mach, sy’n artist preswyl o’r DU, wedi creu darn o waith celf sy’n dod â 25 o bobl, eiconau a phrosiectau ynghyd i ddathlu Pen-blwydd 25 Mlynedd y Loteri Genedlaethol.

O Idris Elba, i’r Kelpies, i James Nesbitt a Tanni-Grey Thompson, cliciwch i’w ‘harchwilio’ er mwyn darganfod stori’r Loteri Genedlaethol y tu cefn i bob un o’r trysorau cenedlaethol hyn …

×

The Kelpies

The world's largest equine sculptures in Falkirk's Helix park were designed by Andy Scott and funded by The National Lottery.

The Kelpies

Cerfluniau mwyaf y byd o geffylau ym mharc Helix Falkirk a ddyluniwyd gan Andy Scott ac a ariannwyd gan y Loteri Genedlaethol.

×

Katerina Johnson-Thompson and Dina Asher-Smith

Gold medal winners as part of the Great Britain and N.I. Team at the 2019 World Athletics Championships, both are supported by National Lottery funding.

Katerina Johnson-Thompson a Dina Asher-Smith

Enillwyr medal aur fel rhan o Dîm Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon ym Mhencampwriaethau Athletau’r Byd 2019, gyda’r ddwy yn cael eu cefnogi gan arian y Loteri Genedlaethol.

×

Courtney Cooper

Courtney is from Monkstown Boxing Club in Northern Ireland whose #INYOURCORNER project helps improve the health, well-being and employability of young people in the area, with funding from The National Lottery.

Courtney Cooper

Mae Courtney yn dod o Glwb Paffio Monkstown yng Ngogledd Iwerddon y mae eu prosiect #INYOURCORNER yn helpu i wella iechyd, lles a chyflogadwyedd pobl ifanc yn yr ardal, gydag arian oddi wrth y Loteri Genedlaethol.

×

Dame Tanni Grey-Thompson

One of the greatest athletes in history and winner of 11 Paralympic gold medals, received National Lottery funding during her career.

Y Fonesig Tanni Grey-Thompson

Un o'r athletwyr mwyaf mewn hanes ac enillydd 11 o fedalau aur Para Olympaidd, a dderbyniodd arian y Loteri Genedlaethol yn ystod ei gyrfa.

×

Dementia Dogs Project

The National Lottery has supported the Dementia Dogs Project, which helps those caring for loved ones with early stage dementia by providing assistance dogs in Scotland.

Dementia Dogs Project

Mae'r Loteri Genedlaethol wedi cefnogi'r Dementia Dogs Project, sy'n helpu'r sawl sy'n gofalu am anwyliaid gyda dementia cam cynnar trwy ddarparu cŵn cymorth yn Yr Alban.

×

The Hendrix Flat

The legendary rock guitarist's flat at 23 Brook Street, London was permanently restored thanks to a grant from The National Lottery in 2014.

Fflat Hendrix

Cafodd fflat y gitarydd roc chwedlonol ar 23 Brook Street, Llundain ei adfer yn barhaol diolch i grant oddi wrth Y Loteri Genedlaethol yn 2014.

×

James Nesbitt

Star of the film Bloody Sunday, patron of WAVE Trauma, Action Cancer, and Big Telly Company; and Chancellor of Ulster University - all recipients of National Lottery funding.

James Nesbitt

Seren ffilm Bloody Sunday, noddwr WAVE Trauma, Action Cancer, a Big Telly Company; a Changhellor Prifysgol Ulster - sydd oll wedi derbyn arian y Loteri Genedlaethol.

×

Sir Chris Hoy and Victoria Pendleton

Gold medal winning Olympians whose careers culminated at London 2012; the Games that would not have been possible without National Lottery funding.

Syr Chris Hoy a Victoria Pendleton

Olympiaid a enillodd fedalau Aur y gwelwyd uchafbwynt a diwedd eu gyrfaoedd yn Llundain 2012; ni fyddai'r Gemau wedi bod yn bosibl heb arian y Loteri Genedlaethol.

×

Morecambe Brass Band

One of the first-ever projects to receive National Lottery funding back in 1994. Funding was secured by Bernard Vause and the band is still going strong to this day.

Band Pres Morecambe

Un o'r prosiectau cyntaf erioed i dderbyn arian y Loteri Genedlaethol nôl yn 1994. Cafodd yr arian ei sicrhau gan Bernard Vause ac mae'r band dal i fynd yn gryf hyd heddiw.

×

Sir Tim Smit

Founder of the popular Eden Project and The Big Lunch, which were both made possible thanks to funding from The National Lottery.

Syr Tim Smit

Sylfaenydd Prosiect poblogaidd Eden a'r Cinio Mawr (The Big Lunch), a wnaed yn bosibl diolch i arian oddi wrth Y Loteri Genedlaethol.

×

Giant's Causeway

The National Lottery supported the building of a Visitor Centre at the Giant's Causeway that provides a beautiful view of the North Coast landscape and facilities.

Sarn y Cawr (Giant's Causeway)

Cafwyd cefnogaeth gan Y Loteri Genedlaethol i adeiladu Canolfan Ymwelwyr yn Sarn y Cawr sy'n cynnig golygfa odidog o dirwedd a chyfleusterau Arfordir y Gogledd.

×

Ray and Barbara Wragg

After winning £7.6m on The National Lottery, Ray and Barbara Wragg are some of the most generous winners after giving away £5.5m, mostly to charities in Sheffield.

Ray a Barbara Wragg

Wedi ennill £7.6 miliwn oddi wrth y Loteri Genedlaethol, Ray a Barbara Wragg yw rhai o'r enillwyr mwyaf hael wedi iddynt roi £5.5 miliwn ymaith, i elusennau yn Sheffield gan fwyaf.

×

"We're Here Because We're Here" soldiers

This artwork, devised by Jeremy Deller and principally funded by The National Lottery, saw 1,400 volunteers dressed in First World War uniform appearing at locations across the UK on 1st July 2016 to commemorate the 100th anniversary of the Battle of the Somme.

'We're Here Because We're Here' soldiers (ar y dde bellaf hefyd)

Roedd y gwaith celf hwn, a ddyfeisiwyd gan Jeremy Deller ac wedi'i ariannu'n bennaf gan Y Loteri Genedlaethol, wedi gweld 1,400 o wirfoddolwyr wedi'u gwisgo mewn gwisg y Rhyfel Byd Cyntaf gan ymddangos mewn lleoliadau ar draws y DU ar 1 Gorffennaf 2016 i goffáu 100 mlwyddiant Brwydr y Somme.

×

Tracey Emin

Tracey Emin's artwork has been exhibited at National Lottery funded galleries across the country, including at The Turner Contemporary Art Gallery in her hometown of Margate.

Tracey Emin

Mae gwaith celf Tracey Emin wedi cael ei arddangos mewn orielau a ariennir gan Y Loteri Genedlaethol ar draws y wlad, gan gynnwys Oriel Gelf Gyfoes The Turner yn Margate, y dref sy'n gartref iddi.

×

Gurinder Chadha

English film director whose film 'Bend it Like Beckham' has become one of the UK's best loved films and is just one example of the films funded by The National Lottery.

Gurinder Chadha

Y cyfarwyddwr ffilm o Loegr y mae ei ffilm 'Bend it Like Beckham' wedi dod yn un o hoff ffilmiau'r DU a dim ond yn un enghraifft o ffilmiau a ariennir gan Y Loteri Genedlaethol.

×

Jodrell Bank

Supported by The National Lottery, the First Light Project conserves the heritage of The Jodrell Bank Observatory for future generations.

Jodrell Bank

Wedi'i gefnogi gan Y Loteri Genedlaethol, mae'r First Light Project yn diogelu treftadaeth Arsyllfa Jodrell Bank ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

×

Edna Smith

A volunteer for 15 years with the National Lottery funded charity Home-Start. Edna has helped hundreds of families recover from post-natal depression.

Edna Smith

Gwirfoddolwraig am 15 mlynedd gyda Home-start, elusen a ariennir gan y Loteri Genedlaethol. Mae Edna wedi helpu cannoedd o deuluoedd i wella o iselder ôl-enedigol.

×

Ewan McGregor

Actor who featured in Trainspotting 2, one of the first productions to benefit from Creative Scotland's Production Growth Fund, supported by The National Lottery.

Ewan McGregor

Actor oedd yn rhan o Transpotting 2, un o'r cynhyrchiadau cyntaf i elwa o Gronfa Twf Cynhyrchiant Creative Scotland, a ariennir gan Y Loteri Genedlaethol.

×

Rio Ferdinand

Pundit and former England footballer whose 'Rio Ferdinand Foundation' which exists to help tackle social issues, is part funded by The National Lottery.

Rio Ferdinand

Pyndit a chyn-beldroediwr i Loegr y mae ei sefydliad sef ‘Rio Ferdinand Foundation’ yn bodoli i fynd i’r afael â materion cymdeithasol, a ariennir yn rhannol gan Y Loteri Genedlaethol.

×

Suffragettes

The National Lottery has supported projects across the country exploring the history of the suffragette movement, including the 2015 film, Suffragette; The Face of Suffrage artwork and the East End suffragettes project.

Suffragettes

Mae'r Loteri Genedlaethol wedi cefnogi prosiectau ar draws y wlad sy'n archwilio hanes mudiad y Swffragetiaid, gan gynnwys ffilm yn 2015, Suffragette; gwaith celf The Face of Suffrage a'r East End suffragettes project.

×

Idris Elba

Award-winning actor, producer and governor for the BFI. With the help of National Lottery funding he made his directorial debut in 2018 with Yardie.

Idris Elba

Actor a chynhyrchydd sydd wedi ennill gwobrau a llywodraethwr ar gyfer Sefydliad Ffilm Prydain (BFI). Gyda help arian y Loteri Genedlaethol, llwyddodd i gyfarwyddo ei ffilm gyntaf sef Yardie yn 2018.

×

Betty Webb

Betty is a 96 year-old veteran of Bletchley Park. In 2011, The National Lottery helped restore the decaying wartime huts in which Betty and other Codebreakers worked.

Betty Webb

Hen filwr fu'n gweithio yn Bletchley Park yw Betty sy'n 96 mlwydd oed. Yn 2011, roedd y Loteri Genedlaethol wedi helpu i adfer y cabanau amser rhyfel oedd yn dadfeilio lle'r oedd Betty a thorrwyr codau eraill yn gweithio.

×

The Principality Stadium

Ahead of the 1999 Rugby World Cup, National Lottery funding was secured to build Cardiff's iconic stadium.

Stadiwm Y Principality

Cyn Cwpan Rygbi'r Byd 1999, cafodd arian y Loteri Genedlaethol ei sicrhau i adeiladu stadiwm eiconig Caerdydd.

×

Paul Sinton-Hewitt

Founder of parkrun, the free weekly 5K runs open to all enjoyed by over 2 million people across the UK. National Lottery funding has supported parkrun to allow communities to benefit from free, weekly, social activity in open spaces.

Paul Sinton-Hewitt

Sylfaenydd parkrun, y rasys rhedeg 5K am ddim wythnosol sy'n agored i'w mwynhau gan bawb, gyda dros 2 filiwn o bobl yn cymryd rhan ar draws y DU, mae'r Loteri Genedlaethol wedi cefnogi parkrun i ganiatáu i gymunedau elwa o weithgareddau wythnosol a chymdeithasol am ddim o fewn mannau agored.

×

Krystal Lowe

Dancer for Ballet Cymru, which received funding from The National Lottery allowing them to expand its outreach work with local communities.

Krystal Lowe

Dawnsiwr i Ballet Cymru, sydd wedi derbyn arian oddi wrth y Loteri Genedlaethol gan ganiatáu iddynt ehangu ei waith allanol o fewn cymunedau lleol.